ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Γραφείο Τύπου

Δημαρχείο Καρπάθου, Κάρπαθος 85700 Πληρ: Φωτεινή Χαλκιά

τηλ. 22453-60141 φαξ: 22450-22556

email: dimoskarpathou@gmail.com

 Κάρπαθος, 05-09-2019

Προς: MME ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Καρπάθου»

             Τέσσερις Αντιδήμαρχοι και δύο εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΄ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου  Καρπάθου κ. Ιωάννη Θεμ. Νισύριου  με θητεία διάρκειας ενός (1) έτους (4-9-2019 έως 4-9-2020). Συγκεκριμένα:

 

1.      Αντιδήμαρχος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος από  την παράταξη  του εκλεγέντος Δημάρχου  κ. Μανωλάκης Μιχαήλ του Ηλία με  τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.Οικονομικών θεμάτων:

i. Την εποπτεία και ευθύνη όλων των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και ενδεικτικά των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων (αποθήκη Δήμου).

ii. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

2. Διοικητικών θεμάτων:

την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

– την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.

– την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών όλων των οργανικών μονάδων όπως εμφανίζονται στον ισχύοντα ΟΕΥ και συγκεκριμένα των κάτωθι:

τοποθέτηση προϊσταμένων, κατανομής αντικειμένων, κατάταξη και αλλαγές σε μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς, αναγνώριση προϋπηρεσίας.

– τη χορήγηση αδειών του προσωπικού

— την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

– τη λειτουργία των ΚΕΠ,

– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

– τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

– τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών

– την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 1. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

– την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων,την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)

– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

 

 

2. Αντιδήμαρχος  και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου κ. Λυριστής Ιωάννης του Μηνά με  τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Τεχνικών Έργων – Ύδρευσης και Αποχέτευσης και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.
 2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

– των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν την ύδρευση- αποχέτευση

– τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης

– των αντλιοστασίων

– της συντήρησης και διαχείρισης της αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών.

– των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 1. Δημοτικής Συγκοινωνίας – Κυκλοφοριακού και ιδίως:

– Τη Δημοτική- αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.

– τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.

– τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 1. Την κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου σε συνεργασία με τον Δήμαρχο.

 

 

3.      Αντιδήμαρχος από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, ο κ. Ζανάκης Δημήτριος του Ιωάννη με  τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και του Περιβάλλοντος

– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Καρπάθου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και Πρασίνου

– το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

– την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας

– την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

– τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

– την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων σε συνεργασία με τα επιμέρους τοπικά όργανα συμβούλια Κοινοτήτων,

– την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού φωτισμού (αντικατάσταση λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων κ.λπ.)

– την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την εποπτεία του προσωπικού των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 1. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως

– τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)

– τα θέματα προβολής και Τουρισμού

– τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης

– την εποπτεία και διαχείριση των υλικών και των αποθεματικών της αποθήκης του Δήμου.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

4.      Αντιδήμαρχος  ο Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, κ. Τσέρκης  Εμμανουήλ του Νικολάου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

                                                    ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

  Ø  Ορίζεται  ως εντεταλμένος σύμβουλος (επίκουρος Δημάρχου) ο Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, κ. Νταής Νικόλαος του Κωνσταντίνου και του ανατίθεται   η εποπτεία και ο συντονισμός των κάτωθι αρμοδιοτήτων:

 1. Έχει την ευθύνη λειτουργίας για την Δημοτική Ενότητα Ολύμπου (Διαφανίου) και σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για όλα τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.
 2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εκεί εγκατεστημένες.
 3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην ΔΕ Ολύμπου.

 

  Ø  Ορίζεται ως εντεταλμένος σύμβουλος (επίκουρος Δημάρχου) ο Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, κ. Λύκος Νικόλαος του Γεωργίου και του ανατίθεται  η εποπτεία και ον συντονισμός των κάτωθι αρμοδιοτήτων:

 1. Ύδρευσης – αποχέτευσης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στην Βόρεια Κάρπαθο και συγκεκριμένα στις κοινότητες Ολύμπου (Διαφανίου), Μεσοχωρίου και Σπόων. Ο ανωτέρω εντεταλμένος σύμβουλος θα πρέπει κατά την άσκηση των καθηκόντων του να συνεργάζεται στενά με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου μας κ. Λυριστή Ιωάννη.

 

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

                                    

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Γραφείο Τύπου

Δημαρχείο Καρπάθου, Κάρπαθος 85700 Πληρ: Φωτεινή Χαλκιά

τηλ. 22453-60141 φαξ: 22450-22556

email: dimoskarpathou@gmail.com

Κάρπαθος, 03-09-2019

Προς: MME ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Με στόχο τη  διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου ευταξίας και καθαριότητας στο νησί της Καρπάθου προχωρά δυναμικά  ο Δήμαρχος  Καρπάθου κ. Ιωάννης  Θεμ.  Νισύριος  και οι συνεργάτες του, ξεκινώντας την υλοποίηση του προγράμματος καθαριότητας σε πειραματικό στάδιο.

«Η προσπάθεια για μια πόλη όμορφη, καθαρή, νοικοκυρεμένη δεν είναι εύκολη υπόθεση,  είναι  όμως υπόθεση όλων μας, απαιτεί την αποφασιστική συμμετοχή του κάθε δημότη, κατοίκου και επισκέπτη του νησιού μας. Για αυτό και ζητάμε την κατανόηση των δημοτών, προκειμένου να βοηθήσουν όλοι στο έργο μας.  Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και καλοπροαίρετες  υποδείξεις, προκειμένου να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο στόχος μας» δηλώνει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ Δημήτρης Ζανάκης, κύριος  συντονιστής της επιχείρηση καθαριότητας στην πόλη των Πηγαδίων

ΜΕΤΑΦΟΡΑ   ΚΑΔΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η μεταφορά των  κάδων απορριμμάτων αποτελεί μία από τις πρώτες κινήσεις του προγράμματος Καθαριότητας, το οποίο σε πρώτη φάση ξεκίνησε από την πρωτεύουσα του νησιού και θα επεκταθεί σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες  και τις τουριστικές περιοχές.

Οι λόγοι για τους οποίους πάρθηκε το εν λόγω μέτρο  είναι αφενός η καθαριότητα της πόλης στα κεντρικά της σημεία ( Λιμάνι – Μαρίνα – Κόμβος Γεργατσούλη – «Μικρό Καφέ» – Κονάκι (Παλιό Δημαρχείο), στα σημεία που υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες, στους πολυσύχναστους τουριστικούς δρόμους και αφετέρου να διευκολύνεται η κυκλοφορία  του  απορριμματοφόρου στα καθημερινά του δρομολόγια, με αποτέλεσμα την γρήγορη και οικονομικότερη περισυλλογή των απορριμμάτων. Συνεπώς, θα  εξοικονομείται και εργασιακός χρόνος του ολιγάριθμου προσωπικού του Τμήματος Περιβάλλοντος και θα αξιοποιούνται και σε άλλες εργασίες στον τομέα της Καθαριότητας.

ΤΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ  ΘΑ ΕΝΑΠΟΘΕΤΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΔΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΧΑΡΤΗ.  (Σημ. Τα πράσινα σημεία  δείχνουν τα νέα σημεία τοποθέτησης των κάδων)                                  

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ   ΒΑΡΕΩΝ   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 Αναφορικά με την αποκομιδή των βαρέων αντικειμένων, έως ότου εκδοθεί εκ νέου ανακοίνωση, ενημερώνουμε τους δημότες ότι θα πρέπει να επικοινωνούν με το τηλέφωνο του Τμήματος Περιβάλλοντος  στο 22450-23822.  Θα  γίνεται η καταγραφή των στοιχείων του ενδιαφερόμενου δημότη και στη συνέχεια θα γίνεται ο κατάλληλος  προγραμματισμός για την ημέρα και ώρα  αποκομιδής.

 

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Γραφείο Τύπου

Δημαρχείο Καρπάθου, Κάρπαθος 85700 Πληρ: Φωτεινή Χαλκιά

τηλ. 22453-60141 φαξ: 22450-22556

email: dimoskarpathou@gmail.com

 Κάρπαθος, 03-09-2019

Προς: MME ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής»

Εκλέγονται την ερχόμενη Κυριακή τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής.

Η εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί την Κυριακή 08-09- 02019 στις 17 :00 μ. μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα η πρόσκληση έχει ως εξής:

Θέμα: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καρπάθου στην αίθουσα Κωνσταντίνος Λειβαδιώτης, την 8-9-2019, ημέρα Κυριακή
και ώρα 17:00 μ μ, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Νικόλαος Νταής

Πίνακας Αποδεκτών:

 1. Μανωλάκης Μιχαήλ 11. Ρεϊσης Μιχαήλ
  Λυριστής Ιωάννης 12. Κατσάνης Χρήστος
  3. Παραγυιός Εμμανουήλ 13. Πρωτόπαπας Μηνάς
  4. Τσέρκης Εμμανουήλ 14. Σακέλλης Κομνηνός
  5. Ζανάκης Δημήτριος 15. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ
  6. Καλή – Φιλιππούση Ρηγοπούλα 16. Σπανός Δημήτριος
  7. Λύκος Νικόλαος 17. Σπανός Νικόλαος
  8. Καπετανάκης Εμμανουήλ 18. Ανδρέου Νικόλαος
  9. Φελλουζή Ευαγγελία 19. Δήμαρχος Γεώργιος
  10. Κωνσταντινίδης Δημήτριος 20. Μανωλάκης Θεοδόσιος

 Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Γραφείο Τύπου

Δημαρχείο Καρπάθου, Κάρπαθος 85700 Πληρ: Φωτεινή Χαλκιά

τηλ. 22453-60141 φαξ: 22450-22556

email: dimoskarpathou@gmail.com

 Κάρπαθος, 30-08-2019

Προς: MME ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Αποχαιρετιστήριο Μήνυμα Δημάρχου Καρπάθου»

 

Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, 

Αγαπητοί  μου δημότες, 

Αγαπητοί μου συμπατριώτες, 

 Ομολογώ ότι σήμερα ήταν μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής  μου, αφού οικειοθελώς κλείνει ένας πολυετής κύκλος  προσφοράς και ζωής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση . Ένας κύκλος γεμάτος εμπειρίες  και αναμνήσεις.

 Περίπου 30 χρόνια υπηρέτησα τον Δήμο και οφείλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους δημότες που με εμπιστεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω ότι τίμησα την ψήφο τους εργαζόμενος άδολα, επίμονα,  με πολύμορφο κόστος,  με συνέπεια, με σοβαρότητα σε όποιο πόστο και αν κλήθηκα να προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Σ’ αυτά τα χρόνια αγάπησα τον Δήμο, πίστεψα σε μια δυναμική προοπτική και  προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις μέχρι και την τελευταία μέρα . 

Ακόμη και τώρα που διατυπώνω  αυτές τις σκέψεις πιστεύω  ακράδαντα στον δυναμικό ρόλο που μπορεί να παίξει τώρα και στο μέλλον η Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Για αυτό εύχομαι από καρδιάς στο νέο  Δήμαρχο και στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, Καλή Επιτυχία, Δύναμη και Σύμπνοια για την ολοκλήρωση και την επίτευξη των στόχων τους.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλο το υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου , τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα όσους υπερέβαλαν εαυτόν, σε όσους  με στήριξαν και  με ενθάρρυναν αλλά και όσους έπραξαν το αντίθετο.

Ευχαριστώ όλα τα μέλη του απερχόμενου Δ. Σ.  και κρατώ μόνο θετικές αναμνήσεις από τη συμπολίτευση και την αντιπολίτευση.

Ιδιαίτερη μνεία στους στενούς συνεργάτες και τα στελέχη της παράταξης μου που με στήριξαν μέχρι τέλους.

Ευχαριστώ όλους τους Καρπάθιους για τη εμπιστοσύνη και για την θετική ή αρνητική κριτική που μου άσκησαν.

Δεν μπορώ να αποποιηθώ την εμπειρία που έχω αποκτήσει μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια συσσωρευμένων βιωμάτων και γνώσεων. Χρησιμοποιώντας αυτή την κτίση μου θα παραμείνω ενεργός πολίτης με άποψη και θέση στα ζητήματα του νησιού μας

Τέλος εκφράζω την βαθιά ευγνωμοσύνη στην οικογένεια μου. Όλες αυτές τις δεκαετίες με προσωπικό τους κόστος με υποστήριξαν και έδειχναν κατανόηση κάθε φορά που έβαζα το καθήκον πάνω από τις οικογενειακές στιγμές και χαρές μας.

Για άλλη  μία φορά σας ευχαριστώ.  Εύχομαι ό, τι καλύτερο για το παρόν και το μέλλον της αγαπημένης μας Καρπάθου

                                               Ο Απερχόμενος Δήμαρχος Καρπάθου              

                                                                    Ηλίας Ανδρ. Λάμπρος

 

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη 20/8/2019 στο Εκκλησιαστικό Μέγαρο του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Διαφανίου Καρπάθου η προβολή του ιστορικού φωτοντοκιμαντέρ «ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Από τους Μύθους ως την Ένωση με την Ελλάδα» παραγωγής του Συλλόγου των Απανταχού Καρπαθίων.

Την ευθύνη διοργάνωσης της εκδήλωσης είχαν ο Σύλλογος των Απανταχού Καρπαθίων, η Αδελφότητα των Απανταχού Ολυμπιτών Καρπάθου “Η ΔΗΜΗΤΡΑ” (Πειραιά), η Αδελφότητα Ολυμπιτών Ρόδου “Η ΒΡΥΚΟΥΣ” και ο Πολιτιστικός-Αναπτυξιακός Σύλλογος Ολύμπου Καρπάθου “Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ”. Τους δεκάδες συγκεντρωθέντες στην κατάμεστη αίθουσα του Εκκλησιαστικού Μεγάρου Διαφανίου προσφώνησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Καρπαθίων Καθηγητής Ιωάννης Καραϊτιανός, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά στην επίπονη προσπάθεια που οδήγησε στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ και ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους συντελεστές του σημαντικού αυτού έργου.

Παραβρέθηκαν οι: Κομνηνός Γ. Σακέλλης νεοεκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Καρπάθου στη Δημοτική Ενότητα Ολύμπου, Ρούλα Χουβαρδά -Παπαβασίλη νεοεκλεγμένη Κοινοτική Σύμβουλος Ολύμπου Καρπάθου, Νίκος Γ. Αναστασιάδης Πρόεδρος της Αδελφότητας “Η ΒΡΥΚΟΥΣ”, Γιάννης Β. Χατζηβασίλης Πρόεδρος του Συλλόγου “Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ”, Γιάννης Γ. Τσέρκης Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Διαφανίου “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ”, Γιώργος Ν. Αναστασιάδης Γεν. Γραμματέας της Αδελφότητας “Η ΔΗΜΗΤΡΑ” και του ΣΑΚ, Παύλος Ε. Μαρούκλας Υπεύθυνος Έκδοσης της “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗΣ ΗΧΟΥΣ”, Νίκος Κ. Διακογεωργίου Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου, Κωστής Γ. Ζωγραφίδης Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γιώργος Η. Ζωγραφίδης πρώην Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, Σοφία Κόνσολα-Παραγιού πρώην Πρόεδρος του Παγκαρπαθιακού Συλλόγου Ρόδου και ο Λάμπης Πλάτσης, τ. υποδιοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Από πλευράς της ομάδας δημιουργίας του ντοκιμαντέρ παρέστησαν ο Γιώργος Τσαμπανάκης, υπεύθυνος ιστορικής έρευνας και η Πόπη Αναστασιάδη-Παπαμανώλη που είχε τη φιλολογική επιμέλεια των κειμένων.

Η προβληθείσα ταινία συγκίνησε τους παρευρεθέντες θεατές οι οποίοι εκφράστηκαν με κολακευτικά σχόλια για το περιεχόμενό της, ενώ διατέθηκε και αξιόλογος αριθμός αντιγράφων σε μορφή DVD προς ενίσχυση του ταμείου του Συλλόγου των Απανταχού Καρπαθίων.

O Σύλλογος των Απανταχού Καρπαθίων και εκπρόσωποι των Παροικιακών Καρπαθιακών Συλλόγων πραγματοποίησαν την καθιερωμένη επίσκεψη στον Δήμο Καρπάθου τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019.

Στη συνάντηση αυτή παραβρέθηκαν τόσο ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Λάμπρος όσο και ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ιωάννης Νισύριος αλλά και η νεοεκλεγείσα Έπαρχος Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου κα Καλλιόπη Νικολαΐδου.

Από πλευράς του Δ.Σ. του Σ.Α.Κ. παρέστησαν ο Πρόεδρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Γ. Καραϊτιανός, οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Ιωάννης Χριστοδουλάκης και Κομνηνός Σακέλλης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος Αναστασιάδης (ο οποίος εκπροσώπησε και την Αδελφότητα Ολυμπιτών Καρπάθου Η Δήμητρα), ο Ειδικός Γραμματέας κ. Ηλίας Κρητικός, ο εκπρόσωπος Τύπου κ. Παύλος Μαρούκλας, η Ταμίας κα Μαίρη Διακογιάννη-Χατζηδημητρίου, τα μέλη κα Ευαγγελία Λαχανά-Ζοβάνου και κ. Ερρίκος Γιαλλουράκης (Πρόεδρος Ομίλου Καρπαθίων Νέων) και η κα Πόπη Χατζηδάκη. Επίσης παρέστησαν από πλευράς τοπικών Συλλόγων η κα Δόξη Νικολαΐδου-Ζαπάντη, Πρόεδρος του Συλλόγου Πηγαδιωτών, η κα Φραγκίσκη Σταυράκη, Πρόεδρος του Συλλόγου Οθειτών, η κα Ειρήνη Μαρή, Πρόεδρος του Συλλόγου Μενετιατών, η κα Σοφία Ζαβόλα, Πρόεδρος του Συλλόγου Βωλαδιωτών, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Απεριτών κ. Ευθύμιος Κωνσταντινίδης και η κα Μαρία Γεωργοπούλου, Ταμίας του Συλλόγου Πυλιατών. Συμμετείχε επίσης ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ολυμπιτών Ρόδου «Η Βρυκούς» κ. Νίκος Αναστασιάδης.

Αρχικά, ο Πρόεδρος του Σ.Α.Κ. κ. Ιωάννης Καραϊτιανός καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και εξήρε τη σημασία της συνάντησης αυτής που συντελεί στην αλληλοενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και τη συστράτευση των δυνάμεων των Καρπαθίων του Λεκανοπεδίου της Αττικής και της Ρόδου για την προώθηση των αιτημάτων των απανταχού Καρπαθίων. Επιπλέον, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Καρπάθου κ. Ηλία Λάμπρο για τις προσπάθειες που κατέβαλε κατά τη διάρκεια της θητείας του για την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων του νησιού μας (Φράγμα, Νοσοκομείο, Βιολογικός, Απορρίμματα, Ανακύκλωση, κ.λ.π.), ενώ διαβεβαίωσε τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο κ. Ιωάννη Νισύριο ότι ο Σύλλογος των Απανταχού Καρπαθίων και οι τοπικοί Σύλλογοι θα σταθούν στο πλευρό του, συμπαραστάτες στη διεκδίκηση της επίτευξης των στόχων που θα θέσει η νέα Δημοτική Αρχή. Επίσης, διαβεβαίωσε την νεοεκλεγείσα Έπαρχο Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου κα Καλλιόπη Νικολαΐδου ότι ο Σ.Α.Κ. θα είναι ένθερμος συμπαραστάτης σε όλες τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει κατά τη διάρκεια της θητείας της, ιδιαίτερα στο πεδίο των πολιτιστικών δράσεων.

Ακολούθησε ο κ. Ηλίας Λάμπρος ο οποίος ενημέρωσε με λεπτομέρειες για τα πεπραγμένα της δημαρχιακής του θητείας και έδωσε διευκρινίσεις για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη (Φράγμα-Νοσοκομείο-Λιμάνι-Αποχετευτικό κλπ.).

Σε σύντομη παρέμβασή του ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος κ. Ιωάννης Νισύριος διαβεβαίωσε ότι θα επιδιώξει στενή συνεργασία με το Σύλλογο των Απανταχού Καρπαθίων και τους τοπικούς Συλλόγους και ότι θα συνεχίσει το έργο του προκατόχου του επιδιώκοντας πνεύμα ευρείας συνεργασίας με τις άλλες δημοτικές παρατάξεις.

Η κα Καλλιόπη Νικολαΐδου, εξάλλου, αφού ανέλυσε τις δυσκολίες που προκύπτουν από την κακή στελέχωση του Επαρχείου, τόνισε την αναγκαιότητα και την επιθυμία της για συνεργασία με τον Σ.Α.Κ. ώστε να προωθηθούν κοινές δράσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουριστικού προϊόντος της Καρπάθου.

Θα πρέπει να τονιστεί το ιδιαίτερα θερμό κλίμα μέσα στο οποίο διεξήχθη η συνάντηση αυτή και η διαλογική συζήτηση που ακολούθησε καθώς και ότι όλοι οι παραβρισκόμενοι συμφώνησαν στην ανάγκη στενής συνεργασίας όλων των μερών για το καλό της ιδιαιτέρας μας πατρίδας.

 

Διημερίδα με θέμα την «Ενδοοικογενειακή και Έμφυλη βία, την πρόληψη και αντιμετώπισή τους» διοργανώνει το Επαρχείο Καρπάθου και Ηρωικής Νήσου Κάσου, σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών της Δ/νσης Κοινωνικής  Πολιτικής και Υγείας του Δήμου της Ρόδου.  Η διημερίδα η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον  θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επαρχείου Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου και την Τρίτη 13 Αυγούστου  από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στον ίδιο χώρο.

Η θεματολογία της Δευτέρας θα αφορά στην παρουσίαση των παρεχόμενων  υπηρεσιών των Δομών  Γυναικών του Δήμου Ρόδου, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και της έμφυλης βίας.

Την Τρίτη θα αναλυθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τις Δομές Υποστήριξης του Δήμου Ρόδου δηλαδή το Συμβουλευτικό Κέντρο, του Ξενώνα Γυναικών και αφορά κυρίως στους εκπροσώπους των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών.  Ομιλητές θα είναι η Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος  Εύη Μηνατσή  και η Ψυχολόγος MSC Δέσποινα Φακιδαράκη, και οι δύο στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου της Ρόδου το οποίο τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει  μεγάλη δραστηριότητα.  Το Συμβουλευτικό Κέντρο και ο Ξενώνας  λειτουργούν με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 μέσω του ΕΣΠΑ και με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το Γραφείο Τύπου του Επαρχείου

O Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποίησε περιοδεία στην Κάρπαθο, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υφυπουργό Τουρισμού Mάνο Κόνσολα.

Η περιοδεία του κ. Μητσοτάκη στα χωριά της Καρπάθου άρχισε το απόγευμα της Παρασκευής 2/8/2019 από τις Μενετές, συνεχίστηκε στα Σπόα και ολοκληρώθηκε στην Όλυμπο με μαντινάδες και παραδοσιακούς χορούς, με τον Πρωθυπουργό να αποδέχεται την πρόσκληση των κατοίκων στα Σπόα και την Όλυμπο να χορέψει μαζί τους το βράδυ του Σαββάτου 3/8/2019.

«Μου θυμίσατε πράγματι τον τόπο μου, την Κρήτη. Οι λύρες σας, οι μαντινάδες σας αλλά και το χαμόγελο και η ζεστασιά σας μου θύμισαν τους προαιώνιους δεσμούς μεταξύ της Κρήτης, της Κάσου και της Καρπάθου» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας την Παρασκευή το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Ολύμπου. Οι κάτοικοι υποδέχτηκαν τον ίδιο και τη σύζυγό του με τοπικές φορεσιές, λύρες και μαντινάδες. 

«Είναι η πρώτη μου επίσκεψη εκτός Αθηνών μετά την 7η Ιουλίου, όταν οι Έλληνες πολίτες μας έκαναν τη μεγάλη τιμή να μας εμπιστευτούν τη διακυβέρνηση της χώρας. Και, δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξα την ακριτική Κάρπαθο για το πρώτο μου ταξίδι. Ώστε να σηματοδοτήσω με αυτό τον τρόπο τη μεγάλη έμφαση την οποία δίνουμε στην περιφερειακή ανάπτυξη, στα νησιά μας, στην ακριτική Ελλάδα», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Και διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι έχει πλήρη εικόνα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ακριτικό νησί.

Στις 9 το πρωί του Σαββάτου, συνεδρίασε παρουσία του Πρωθυπουργού το δημοτικό συμβούλιο της Καρπάθου και αποφάσισε την ανακήρυξη του κ. Μητσοτάκη σε επίτιμο δημότη του νησιού. Ο Πρωθυπουργός, αφού ευχαρίστησε «για την εξαιρετική τιμή» τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου δήλωσε: «Θέλω και από εδώ, από την Κάρπαθο, να σας μεταφέρω τη δέσμευσή μου, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας μου, να βρίσκομαι συνέχεια στην ελληνική περιφέρεια. Το έπραξα ανελλιπώς τα 3,5 χρόνια που ήμουν αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Και ο λόγος που θα συνεχίσω αυτό το πρόγραμμα των εντατικών επισκέψεων στην περιφέρεια, είναι ότι δεν θέλω ποτέ να βρεθώ στη δυσάρεστη θέση να βρίσκομαι εντός του Μεγάρου Μαξίμου αποκομμένος από τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας».

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και στις επαφές με τους φορείς του νησιού που ακολούθησαν, ο πρωθυπουργός τόνισε πως η πρώτη του προτεραιότητα είναι να λειτουργήσει το νοσοκομείο της Καρπάθου η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 2014. Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο το έργο παραλαμβάνεται και η διαδικασία εξοπλισμού και στελέχωσής του θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 15 μήνες. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα επιστρέψει στην Κάρπαθο για να εγκαινιάσει το νοσοκομείο μόνο όταν αυτό θα είναι πλήρως λειτουργικό. «Υποχρέωσή μας είναι να δίνουμε αποτελεσματικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Πολλές φορές αυτές οι λύσεις δεν έχουν ιδεολογικό χρώμα» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Το να λειτουργήσει το νοσοκομείο σας το συντομότερο δυνατόν -όχι απλά να κάνουμε εγκαίνια σε ένα κτίριο κουφάρι, αλλά να λειτουργήσει με γιατρούς και νοσηλευτές- δεν αποτελεί ούτε δεξιά, ούτε κεντρώα, ούτε αριστερή πολιτική».

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι όλες οι ακριτικές περιοχές μπορούν να έρθουν πιο κοντά στην ηπειρωτική χώρα και ειδικά ως προς την Κάρπαθο μέσω της αύξησης των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών δρομολογίων που τη συνδέουν με τη Ρόδο, την Αθήνα και την Κρήτη. Όσον αφορά στην καθημερινότητα στο νησί, εστίασε στην ανάγκη ολοκλήρωσης του φράγματος του Σχοινιά ώστε να λυθεί οριστικά το πρόβλημα της ύδρευσης αλλά και στην επανένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου μετατροπής του σημερινού ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ.

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι για να ξεκλειδώσουν οι αναπτυξιακές δυνατότητες του νησιού προέχει η επίλυση των κρίσιμων ζητημάτων των υποδομών όπως το λιμάνι αλλά και η ενεργειακή αυτάρκεια του νησιού που θα δώσει τη δυνατότητα στην Κάρπαθο να αξιοποιήσει το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της. Μίλησε, τέλος, για την ανάγκη ενίσχυσης των τουριστικών επενδύσεων στο Αρδάνι και στο κέντρο της Καρπάθου.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «τα ακριτικά μας νησιά δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως φύλακες των συνόρων μας, αλλά και ως πρεσβευτές φιλίας με τους γείτονες». «Ήρθε η σειρά της γενιάς μας να γράψει τη δική της ιστορία. Κάθε γενιά γράφει και αυτή τη δική της ιστορία. Μετά από πολλά χρόνια κρίσης θα τη γράψουμε μαζί και μια νέα ημέρα, πολύ πιο αισιόδοξη, θα ξημερώσει για τον τόπο μας» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Αποχαιρετώντας τους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία της Ολύμπου ο Πρωθυπουργός τους αφιέρωσε κι εκείνος από την πλευρά του μια μαντινάδα: «Την Κάρπαθο αγάπησα δεν φανταζόμουν πόσο, και την αγάπη σας αυτή θα την ανταποδώσω!»

Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι της Καρπάθου,

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 συνήλθαν στα Γραφεία του Συλλόγου, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Άρθρο 13 του καταστατικού, κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφίσαντος κατά τις αρχαιρεσίες της 14ης Ιουλίου 2019 συμβούλου κ. Ιωάννη Γ. Καραϊτιανού, τα νεοεκλεγμένα μέλη και αποφάσισαν τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα ως ακολούθως: