ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Καθαρισμός  οικοπέδων

     Ενημερώνουμε  τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων του νησιού,  ότι  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και την υπ’ αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/6/25.4.12 πυροσβεστική διάταξη  σχετικά με την έναρξη αντιπυρικής περιόδου από την 1 Μάϊου, υποχρεούνται  εντός του μηνός  Μαΐου , να μεριμνήσουν για των καθαρισμό  αυτών,  που βρίσκονται εντός των οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους  .  

    Σε περίπτωση  μη συμμόρφωσης  των υπόχρεων σε βάρος τους θα επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου. Στη συνέχεια ο Δήμος  Ηρωικής νήσου Κασου  θα προβαίνει  σε όλες τις  απαραίτητές ενέργειες για τον καθαρισμό των εν λόγω οικοπέδων  και θα βεβαιώνεται  εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη καθαρισμού  προς όφελος του Δήμου.

 

Από το Δήμο της  Ηρωικής Νήσου Κάσου